XXVII Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci i M?odzie?y do Rostkowa

 

Program Pielgrzymki Dzieci
Plac przed ko?cio?em farnym w Przasnyszu

9.00 – recepcja, obj?cie dy?urów przez s?u?by
10.00 – powitanie dzieci, zawi?zanie wspólnoty, inscenizacja o ?yciu ?w. Stanis?awa Kostki
10.40 – wyj?cie pierwszej grupy do Rostkowa

Plac przy Sanktuarium ?w. Stanis?awa w Rostkowie

ok. 12.30 – przej?cie poszczególnych grup przez Bram? im. Stanis?awa Kostki w Rostkowie
13.00 – Eucharystia – przewodniczy J. E. Bp Roman Marcinkowski
14.00 – zako?czenie pielgrzymki
  

(Ksi??y zapraszamy na obiad do pobliskiej szko?y w Rostkowie)  

Program Pielgrzymki M?odzie?y
Plac przy Sanktuarium ?w. Stanis?awa Kostki w Rostkowie
16.30 – recepcja, obj?cie dy?urów przez s?u?by
17.00 – powitanie m?odzie?y i zawi?zanie wspólnoty
17.30 – nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej (teksty przygotowuje KSM)
18.30 – koncert Magdy Anio? z zespo?em
19.45 – przygotowanie do Eucharystii
20.00 – Eucharystia – przewodniczy J. E. Biskup P?ocki Piotr Libera
21.00 – Apel Jasnogórski, uca?owanie relikwii ?w. Stanis?awa i b?. Karoliny, zako?czenie pielgrzymki
  

UWAGI ORGANIZACYJNE
1. Za organizacj? i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydzia? Duszpasterski Kurii P?ockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo M?odzie?y STUDNIA, dekanalni duszpasterze m?odzie?y oraz poproszeni Ksi??a i Katecheci do poprowadzenia grup dzieci?cych.
2. Nad bezpiecze?stwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwa? b?dzie policja oraz grupa umundurowanych pracowników ochrony.
3. W dniu 2 wrze?nia br. o godz. 15.00 w CPP Metanoia, ul. Kobyli?skiego 21a odb?dzie si? spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy M?odzie?y.
4. W dniu 9 wrze?nia br. o godz. 10.00 w WSD w P?ocku odb?dzie si? dzie? skupienia dla Dekanalnych Duszpasterzy M?odzie?y. Poprowadzi go ks. Grzegorz Suchodolski.
5. Op?ata za pami?tki pielgrzymkowe wynosi 2 z? od uczestnika.
  

PIELGRZYMKA DZIECI
6. Prosimy bardzo Ksi??y i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
7. Uczestnicy przywo?? ze sob? kanapki, które zabieraj? z autokarów ju? w Przasnyszu, poniewa? dost?p do autokarów w Rostkowie b?dzie utrudniony.
8. Razem z dzie?mi obowi?zkowo powinni przyjecha? doro?li opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci.
9. Po przyje?dzie do Przasnysza, doros?y przedstawiciel grupy zg?asza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji. Natomiast sami uczestnicy udaj? si? od razu na plac za ko?cio?em farnym.
10. Dzieci b?d? sz?y do Rostkowa w nast?puj?cych grupach:

1. Przasnysz I (par. OO Pasjonistów)
2. Przasnysz II (par. ?w. Wojciecha i Chrystusa Zbawiciela)
3. Go?cie I (diec. toru?ska, arch. warmi?ska)
4. Go?cie II (diec. ?om?y?ska)
5. Wyszogród, Zakroczym, G?bin
6. Dobrzy? n. Drw?c?, Rypin, ?uromin
7. Maków Maz.
8. Dzierzgowo, Raci??, Gostynin
9. Pu?tusk, Serock
10. Bielsk, P?o?sk
11. Strzegowo, parafie z dekanatów ciechanowskich
12. Nasielsk
13. M?awa
14. Bodzanów, P?ock Wschód, P?ock Zachód
15. Dobrzy? n. Wis??, Sierpc, T?uchowo
  

PIELGRZYMKA M?ODZIE?Y
11. Po przyje?dzie do Rostkowa, doros?y przedstawiciel grupy zg?asza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji. Uczestnicy udaj? si? od razu na plac przy Sanktuarium ?w. Stanis?awa – teren spotkania b?dzie ogrodzony – i pozostaj? na nim do ko?ca trwania spotkania.
12. Grupy m?odzie?y pielgrzymuj?ce w pieszej pielgrzymce z Ciechanowa wchodz? od godziny 16.00.
13. Dekanalni duszpasterze m?odzie?y odpowiedzialni s? za zorganizowanie minimum jednego autokaru z dekanatu. Istnieje równie? mo?liwo?? przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zg?aszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy m?odzie?y.
14. M?odzie? zabiera ze sob? suchy prowiant.
15. Podczas Pielgrzymki b?dzie mo?liwo?? przyst?pienia do Sakramentu Pokuty. Prosimy Ksi??y o zabranie ze sob? stu?.
 

Informacje s?u?b porz?dkowych i policji
1. Pielgrzymi nie powinni zabiera? ze sob? warto?ciowych przedmiotów i du?ych sum pieni?dzy.
2. Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
3. Pielgrzymi zachowuj?cy si? nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów) b?d? poci?gani do odpowiedzialno?ci prawnej, np. przez skierowanie pism urz?dowych do rodziców i szkó?. Policja ma prawo równie? zatrzyma? osoby niestosuj?ce si? do wskaza? s?u?b porz?dkowych.
4. W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowi?zuje ca?kowity zakaz sprzedawania, posiadania i u?ywania materia?ów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

2009-09-10 11:27:00 - ekspansja

Towarzystwo Przyjaciół Ziemii Przasnyskiej - właœciciel strony Muzeum Historyczne w Przasnyszu PARAFIA  ŚWIĘTEGO   STANISŁAWA   BISKUPA   MĘCZENNIKA   W  ŚWIĘTYM   MIEJSCU Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

Projekt i wykonanie Ekspansj