Następne--->Najcenniejszym zabytkiem wsi jest gotycki ko?ció? parafialny p.w. ?w. Anny. Obecna ?wi?tynia wzniesiona zosta?a przed 1481  r. z funduszu Miko?aja W??a z Dobrzankowa. G?ównym budowniczym by? zapewne Jan Zawisza z Bogatego, który zbudowa? równie? ko?ció? parafialny w Drobinie. W 1781r. ko?ció? zosta? odrestaurowany i przekszta?cony kosztem bp Antoniego Narzymskiego, pierwszego sufragana pu?tuskiego, w?a?ciciela wsi, który po ?mierci w 1799 r. pochowany zosta? w podziemiach ko?cio?a. Cz??ciowo zniszczony w czasie I wojny ?wiatowej, odrestaurowany zosta? po 1920 r. staraniem proboszcza ks. Walentego Mroczkowskiego. W 1975 r. ko?ció? zosta? otynkowany.


Ko?ció? w Bogatem z?o?ony jest z dwuprz?s?owej nawy i w??szego jednoprz?s?owego prezbiterium. Po bokach ?wi?tyni wyst?puj? dwie pary symetrycznych przybudówek: przy prezbiterium zakrystia i skarbiec, do nawy przylega kaplica i kruchta.


Obok ko?cio?a stoi klasycystyczna, murowana i otynkowana dzwonnica z ko?ca XVIII w.


    Następne--->