Następne--->Ko?ció? i klasztor kapucynek w Przasnyszu


 


Pocz?tki klasztoru ?e?skiego w Przasnyszu ??cz? si? z fundacj? Petroneli Podoskiej. W 1606 r. sprowadzono z Warszawy siostry bernardynki i na gruncie ofiarowanym przez Podosk? wzniesiono dla nich pierwsz? drewnian? kaplic?. W tym?e 1606 r. kolejnej fundacji dokona?a skarbnikowa ciechanowska El?bieta Mostowska. Trzy lata pó?niej za?o?ono fundamenty murowanego ko?cio?a i klasztoru. Klasztor uko?czono w 1615 r., ko?ció? za? – w 1616 r. Niestety, oba budynki ju? w 1622 r. zosta?y zniszczone po?arem. Odbudowane, sp?on??y ponownie w 1645 r. Gruntownej odbudowy ko?cio?a i klasztoru dokonano w 1685 r. staraniem przeoryszy Katarzyny Za?uskiej, siostry pó?niejszego biskupa p?ockiego Andrzeja Chryzostoma Za?uskiego, który w 1694 r. ?wi?tyni? konsekrowa?. W l. 1786-89 z fundacji Kazimierza Krasi?skiego, obo?nego wielkiego koronnego odnowiono ko?ció? i rozbudowano klasztor. Pracami kierowa? architekt Franciszek Szulc. Budynki restaurowano ponownie w 1840 r. Po kasacie klasztorów w Królestwie Polskim bernardynki nie mog?y przyjmowa? kandydatek do zakonu. W lipcu 1871 r. ostatnie siostry wyjecha?y do ?owicza i Wielunia. Ich miejsce zaj??y klaryski kapucynki.


Zakon Mniszek Klarysek Kapucynek powsta? w 1860 r. jako kontemplacyjna ga??? Zgromadzenia Sióstr Felicjanek za?o?onego przez b?. Honorata Ko?mi?skiego. Na mocy ukazu carskiego kasuj?cego zakony, felicjanki klauzurowe w grudniu 1864 r. zosta?y przewiezione przez policj? carsk? do klasztoru bernardynek w ?owiczu, gdzie prze?y?y bardzo trudny okres. Za rad? o. Honorata s. Bronis?awa ?empicka uda?a si? do Petersburga, gdzie uda?o si? jej samemu Aleksandrowi II wr?czy? pro?b? o osobny klasztor. Podanie okaza?o si? skuteczne i 26 lipca l871 r. siostry przyby?y do Przasnysza. Pierwsz? opatk? klasztoru by?a m. Izabela Lebenstein. Niestety, przez d?ugie lata kapucynki nie mog?y przyjmowa? nowych kandydatek do zakonu. Sytuacja ta zmieni?a si? na krótko w l. 1905-06. Jednak regularny nowicjat otworzy?y kapucynki dopiero w 1916 r. W czasie I wojny ?wiatowej zabudowania klasztorne zosta?y uszkodzone, nast?pnie (po 1916 r.) odremontowane pod kierunkiem architektów Kazimierza Skórewicza i Kazimierza To??oczki. W kwietniu 1941 r. wszystkie zakonnice wywiezione zosta?y do obozu koncentracyjnego w Dzia?dowie. Niemcy urz?dzili w ko?ciele magazyn, a w klasztorze wi?zienie. W obozie w Dzia?dowie zmar?a ?mierci? m?cze?sk? b?. Teresa (Mieczys?awa) Kowalska.


W okresie powojennym klasztor przasnyski da? pocz?tek czterem innym klasztorom: w Ostrowie Wielkopolskim, Szczytnie, Brwinowie i Krakowie.


Ko?ció? klasztorny pw. ?w. ?w. Klary i Józefa to budynek murowany z ceg?y, otynkowany, salowy, na planie prostok?ta, w obecnym wygl?dzie bezstylowy. Fasada poprzedzona krucht?, zwie?czona jest trójk?tnym szczytem z wie?yczk? na sygnaturk?. Malatura ko?cio?a zosta?a wykonana w latach 50-tych XX w. W o?tarzu znajduje si? czczony przez okolicznych mieszka?ców XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieci?tkiem w nowej sukience z posrebrzanej blachy miedzianej (poprzednia sukienka, pochodz?ca z XVIII  w. zosta?a skradziona w pa?dzierniku 2003 r.) W nastawie o?tarza obraz Trójcy ?w. z XVIII w. W ko?ciele znajduj? si? równie? XVIII-wieczne obrazy ?w. Antoniego Padewskiego i ?w. Józefa z Dzieci?tkiem. Do ko?cio?a przylega od wschodu czteroskrzyd?owy klasztor murowany, pi?trowy, z wirydarzem. Nowe skrzyd?o klasztorne zosta?o dobudowane w latach 80-tych XX w.


           


              


             


 


 


    Następne--->