Następne--->Neogotycki ko?ció? parafialny pod wezwaniem ?w. Stanis?awa Kostki. 


Pierwsza, drewniana kaplica wystawiona zosta?a w Rostkowie w 1488 roku przez Jana Kostk?. Zapewne nie istnia?a ju? ona w czasach ?w. Stanis?awa. W 1744 roku wzniesiony zosta? ko?ció? drewniany o dwóch wysokich wie?ach, dwóch kaplicach i trzech o?tarzach. A? do kasaty jezuitów w 1773 roku obs?ugiwany by? przez misj? jezuick? rezyduj?c? na miejscu, nast?pnie przeszed? pod zarz?d parafii w Przasnyszu. Ko?ció? ten ju? w 1820 roku by? w z?ym stanie. W 1860 roku ?wi?tynia zosta?a rozebrana.


Obecny ko?ció? zosta? zbudowany w latach 1895-1900 z inicjatywy i cz??ciowo kosztem Agnieszki Helwich (1824-1894) oraz staraniem ksi??y wikariuszy z Przasnysza Leona Go?cickiego i Józefa Michnikowskiego. Autorem projektu by? Adolf Schimmelpfennig, za? budow? kierowa? Antoni Wójcicki. Ko?ció? zosta? po?wi?cony 26 sierpnia 1900 roku przez proboszcza przasnyskiego ks. Stanis?awa Czapli?skiego.


W 1926 roku do Rostkowa zosta?y sprowadzone z Rzymu relikwie ?w. Stanis?awa Kostki.  By?a to uroczysto?? o  charakterze  ogólnopolskim.  Parafia  w  Rostkowie pod wezwaniem ?w. Stanis?awa Kostki zosta?a erygowana w dniu 20 sierpnia 1967 roku przez biskupa Bogdana Sikorskiego podczas uroczysto?ci ogólnopolskich ku czci ?w. Stanis?awa Kostki z racji 400-lecia jego ?mierci. Uroczysto?ciom przewodniczy? Prymas Polski kard. Stefan Wyszy?ski, a jednym z ich uczestników by? metropolita krakowski kard. Karol Wojty?a. 


Ko?ció? w Rostkowie zbudowany zosta? na planie prostok?ta, z wie?? od zachodu i zakrysti? od wschodu.


    Następne--->