Następne--->Ko?ció? parafialny w W?grze


Ko?ció? parafialny p.w. ?w. Jana Chrzciciela pochodz?cy z 1730 roku to najstarsza ?wi?tynia drewniana w powiecie przasnyskim. Jest budowl? orientowan?, o konstrukcji zr?bowej, z zewn?trz oszalowan?. Korpus nawowy zbudowany zosta? na planie prostok?ta, prezbiterium jest w??sze i zamkni?te ?cian? prost?. Przy nawie od pó?nocy kaplica (dawna kruchta), od po?udnia kruchta boczna. Od zachodu do ?rodkowej cz??ci nawy przylega szeroki ryzalit mieszcz?cy krucht? g?ówn? i chór. Przy prezbiterium od pó?nocy murowana zakrystia, prawdopodobnie z 1535r. dachy ko?cio?a kryte s? blach?. Na kalenicy w ko?cowej cz??ci nawy czworoboczna wie?yczka na sygnatur?. Wyposa?enie ko?cio?a stanowi?: o?tarz g?ówny i o?tarze boczne neobarokowe z II po?. XIX w. oraz ambona rokokowa z II po?. XVIII w.


W pobli?u ko?cio?a drewniana dzwonnica z XVIII w., dwukondygnacyjna, konstrukcji s?upowej, wzniesiona na planie kwadratu z dachem namiotowym krytym blach?.


Cmentarz ko?cielny otoczony jest ogrodzeniem z po?. XIX w. z bram? murowan? o trzech przej?ciach. Nad szersz? cz??ci? ?rodkow? nowsza figura N. P. Marii.


    Następne--->