Następne--->Ko?ció? parafialny w Czernicach Borowych


Ko?ció? p.w. ?w. Achacjusza i Towarzyszy zbudowany zosta? zapewne w pierwszej po?owie XVI w. w stylu pó?nogotyckim. Remontowany w 1856 r., uszkodzony w 1915, odbudowany nast?pnie do 1933 r. Kolejne remonty ko?cio?a nast?pi?y ju? po II wojnie ?wiatowej: w 1954 i 1970 r.


Ko?ció? w Czernicach jest budowl? murowan? z?o?on? z prostok?tnej pi?cioprz?s?owej nawy i nieco w??szego, równie? prostok?tnego, trzyosiowego prezbiterium. Do prezbiterium przylega od pó?nocy prostok?tna zakrystia, do nawy od po?udnia pó?niej dostawiona kruchta. Szczyty zachodni i wschodni schodkowe ze sterczynami, wimpergami i blendami. W o?tarzu g?ównym, pó?norenesansowym z oko?o 1630 r., przeniesionym w 1930 r. z ko?cio?a Pasjonistów w Przasnyszu obrazu Matki Boskiej z Dzieci?tkiem w typie Salus Populi Romani z XVII w., w sukience i koronach. W XIX w. obraz notowano jako cudowny.


    Następne--->