Następne--->Ko?ció? parafialny w Paw?owie Ko?cielnym, elewacja po?udniowa


Pó?nogotycki, salowy ko?ció? p. w. ?w. Antoniego Padewskiego wzniesiony zosta? przed po?. XVI w. staraniem Jana Dzierzgowskiego, wojewody mazowieckiego i abpa Miko?aja Dzierzgowskiego, przez którego zosta? konsekrowany. W czasie I wojny ?wiatowej ko?ció? zosta? silnie zniszczony i pozosta? przez kilka lat w ruinie. Odbudowany przez arch. Stefana Szyllera, by? restaurowany po 1945 r. Jest budowl? orientowan?, murowan? z ceg?y, o czterech cylindrycznych, zw??aj?cych si? ku górze szkarpach naro?nych. Wzniesiony zosta? na planie wyd?u?onego prostok?ta, posiada prostok?tn? zakrysti? od pó?nocy i XX-wieczn? dobudówk? od wschodu. W elewacji zachodniej i po?udniowej wyst?puj? portale w p?ytkich wn?kach zamkni?tych zwielokrotnionymi pó?kolistymi arkadami. Dach ko?cio?a jest dwuspadowy, kryty blach?, z now? wie?yczk? na sygnaturk?. Wewn?trz zwraca uwag? renesansowy, pi?trowy nagrobek Dzierzgowskich z trzeciej tercji XVI wieku, rzadki w Polsce przyk?ad nagrobka trzyosobowego.


    Następne--->