Następne--->Ko?ció? parafialny p.w. ?w. Dominika w Krzynow?odze Ma?ej wzniesiony zosta? w pierwszej po?owie XVI w. (przed 1522r.) z fundacji m.in. Jana ?osia, pods?dka ciechanowskiego, starosty pu?tuskiego. Wie?a budowana zosta?a zapewne w XVII w. i przekszta?cona w XIX i XX w. Ko?ció? w Krzynow?odze Ma?ej jest budowl? pó?nogotyck?, orientowan?, murowan? z ceg?y, na kamiennej podmurówce. Wie?a zako?czona cebulastym he?mem oraz zakrystia s? otynkowane. Pomi?dzy wie?? a naw? pó?eliptyczne wie?yczki mieszcz?ce schody na chór muzyczny oraz poddasze. Wyposa?enie wn?trza pochodzi z epoki baroku oraz z w. XIX i XX. Pomi?dzy chrzcielnic? barokow? z XVIII w., prezbiterium, a zakrysti? portal ostro?ukowy, a w nim drzwi z XVI w. obite blach? ?elazn? ze sko?n? kratownic?. W kruchcie po?udniowej, dobudowanej w XIX w. gotycka, kamienna kropielnica.


    Następne--->