Następne--->Ratusz staromiejski w Przasnyszu


Murowany i pi?trowy budynek, usytuowany po?rodku rynku, pochodzi z ko?ca XVIII w. Zbudowany zosta? w stylu barokowo-klasycystycznym. W czasie bada? archeologicznych odkryto pod pod?og? ratusza fragmenty wcze?niejszych budowli: fundamenty murów z XVII w. i resztki piwnic gotyckich. Po pierwszej wojnie ?wiatowej ratusz uj?ty zosta? od zachodu parterow? przybudówk? na planie podkowy z podcieniami na drewnianych s?upach. Na parterze ratusza mie?ci si? Muzeum Historyczne. Placówka powsta?a staraniem Towarzystwa Przyjació? Ziemi Przasnyskiej w 1980 r. jako Muzeum Ziemi Przasnyskiej. W 1983 r. muzeum zosta?o upa?stwowione, staj?c si? oddzia?em Muzeum Okr?gowego w Ostro??ce i otrzymuj?c obecn? nazw?. Muzeum Historyczne gromadzi eksponaty zwi?zane z histori? miasta i regionu. Zbiory archeologiczne pochodz? zarówno z przypadkowych znalezisk, jak te? prac wykopaliskowych prowadzonych w Przasnyszu i okolicach. Na szczególn? uwag? zas?uguj? eksponaty dotycz?ce historii przasnyskiego handlu i rzemios?a (sztandary cechowe, dyplomy rzemie?lnicze z XIX w.), pami?tki z okresu II wojny ?wiatowej i okupacji hitlerowskiej oraz zbiory ikonograficzne – g?. obrazy powsta?e w trakcie kilku plenerów malarskich. Muzeum posiada bogate archiwum. W 2009 r. Muzeum, na czas rewitalizacji starego centrum Przasnysza, zostanie przemiesione do budynku Miejskiego Domu Kultury.


    Następne--->