Następne--->Przy ulicy ?w. Wojciecha znajduje si? najstarszy zabytek Przasnysza – gotycki ko?ció? pw.  Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Marii Panny.


Pierwsz? drewnian? ?wi?tyni? wybudowano w tym miejscu wg tradycji ju? w XIII w. Kolejny, murowany ko?ció? konsekrowany w 1408 r. przez sufragana p?ockiego bpa Mariana, spali? si? ok. 1470 r. Obecny ko?ció? wzniesiony zosta? w latach 1474-85 staraniem Micha?a Bonieckiego, proboszcza przasnyskiego i kanonika p?ockiego. Niemal równocze?nie z ko?cio?em powsta?y dwie kaplice boczne: pó?nocna pw. Pi?ciu Ran Pana Jezusa, ufundowana przez cech krawców i po?udniowa – pw. Naj?wi?tszej Marii Panny oraz ?w. ?w. Bart?omieja, Cecylii i Barbary, fundacji Jana Kostki z Rostkowa, dziadka ?w. Stanis?awa. Kruchta od zachodu jest pó?niejsza, dobudowana zosta?a zapewne w 1 po?owie XVI w. Patronem parafii jest ?w. Wojciech.


Do najwa?niejszych wydarze? w dziejach tego ko?cio?a nale?y zaliczy? dokonanie obrz?du chrztu ?w. na Stanis?awie Kostce jesieni? 1550 r.


Chrztu udzieli? Stanis?awowi ks. Hubert Maciej Komorowski w asy?cie ks. Alberta Kurka. Po sko?czonych obrz?dach ko?cielnych ojciec chrzestny Andrzej Radzanowski zaniós? dziecko przed wielki o?tarz i z?o?y? je na pod?odze przed Naj?wi?tszym Sakramentem. Tak nakazywa? miejscowy zwyczaj i nie by? to, jak chcieli pó?niejsi hagiografowie, jaki? „szczególny post?pek”, zapowiadaj?cy przysz?? ?wi?to?? m?odzie?ca z Rostkowa. Ks. Albert Kurek do?y? lat stu dziesi?ciu i by? ?wiadkiem na procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Stanis?awa.


W XVII w. ko?ció? parafialny podzieli? los Przasnysza i by? kilkakrotnie niszczony po?arami. Odbudowany po po?arze z 1645 r., konsekrowany zosta? w 1670 r. przez sufragana pozna?skiego bpa Mateusza Kurskiego. Najwi?ksz? katastrof? w dziejach tej ?wi?tyni okaza? si? po?ar z 19 lutego 1792 r. Po po?arze fary nabo?e?stwa przeniesione zosta?y do pobliskiego ko?cio?a ?w. Ducha, nast?pnie za? – do ko?cio?a bernardynów. Ko?ció? parafialny przez ponad pó? wieku pozostawa? w ruinie. Odbudowa, dokonana w latach 1848-56 staraniem proboszcza Grzegorza Budnego, okaza?a si? nietrwa?a. Kolejny gospodarz parafii, ks. Stanis?aw Czapli?ski w r. 1877 przyst?pi? do gruntownej restauracji ko?cio?a. Usuni?to wówczas osiem filarów dziel?cych naw? i zas?aniaj?cych o?tarze, ukszta?towano szczyty zachodniej fasady i kruchty, przebudowano zakrysti? i skarbiec, dobudowano krucht? do kaplicy po?udniowej, a wn?trze ko?cio?a nakryto pozorn? kolebk?. Z czasów ks. Czapli?skiego pochodzi te? ozdobna wie?yczka na kalenicy, chór muzyczny, o?tarze, ambona i chrzcielnica.


W lecie1915 r. ko?ció? farny, który nieco ucierpia? w czasie dzia?a? wojennych, zosta? czasowo zamieniony na szpital wojskowy.


W XX w. przasnyska fara by?a widowni? wielkich wydarze? religijnych.


28 i 29 sierpnia 1926 r. odby?y si? uroczysto?ci przewiezienia relikwii ?w. Stanis?awa Kostki do Rostkowa w zwi?zku z 200-leciem kanonizacji. Relikwie, przywiezione z Rzymu przez biskupa p?ockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego, 26 czerwca 1926 r. zosta?y procesjonalnie przeniesione z katedry p?ockiej do przystani rzecznej na statek „Bajka”, który nast?pnego dnia zawióz? je do Warszawy. Gdy stolica odda?a cze?? ?w. Stanis?awowi Kostce, relikwie zosta?y uroczy?cie przewiezione samochodem do Przasnysza. Tu 28 sierpnia w godzinach popo?udniowych oczekiwa? na nie biskup Nowowiejski w asy?cie duchowie?stwa i dygnitarzy ?wieckich: wojewody W?adys?awa So?tana, starosty przasnyskiego Tadeusza Koziorowskiego, burmistrza Stefana ?awrowskiego oraz starostów z Ciechanowa, Makowa i M?awy. W ko?ciele farnym nieszpory celebrowa? biskup Nowowiejski, kazania wyg?osili: w ko?ciele - ks. Józef Piekut, proboszcz i dziekan przasnyski, za? do wielotysi?cznych t?umów zgromadzonych na zewn?trz - ks. Ludwik ?ukaszewicz, salezjanin, proboszcz z Czerwi?ska,. Po nieszporach relikwie przeniesiono do kaplicy Kostków. Ko?ció? farny i inne przasnyskie ko?cio?y by?y przez ca?? noc otwarte. Przy relikwiach m?odzie? trzyma?a stra? honorow?. „Noc z dnia 28 na 29 sierpnia 1926 roku dla wielu by?a czasem modlitwy, czasem czuwania, czasem adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu i wzlotów serdecznych ku ?wi?temu Patronowi” – pisa? w „Miesi?czniku Pasterskim P?ockim” ks. Adam P?ski. Kilkudniowe uroczysto?ci ku czci ?w. Stanis?awa Kostki zako?czy?y si? w Rostkowie. Wedle szacunków ko?cielnych wzi??o w nich udzia? sto tysi?cy wiernych.


Czterdzie?ci jeden lat pó?niej mieszka?cy Przasnysza prze?ywali mi?dzydiecezjalne uroczysto?ci ku czci ?w. Stanis?awa Kostki zorganizowane z racji 400-lecia jego ?mierci. G?ówne obchody w Rostkowie wyznaczono na dzie? 20 sierpnia 1967 r. Poprzedzi?y je 19 sierpnia nabo?e?stwa w najwa?niejszych ko?cio?ach diecezji p?ockiej, celebrowane przez biskupów. W ramach przygotowa? do tych uroczysto?ci przeprowadzono w latach 1966-67 remont przasnyskiej fary. W kaplicy Kostków po?o?ono marmurow? posadzk?, zbudowano marmurowy o?tarz, na którym umieszczono naturalnej wielko?ci pos?g ?w. Stanis?awa, ods?oni?to wn?ki gotyckie, a okna zaopatrzono w witra?e. 19 sierpnia 1967 r. w godzinach popo?udniowych przyby? do Przasnysza prymas Polski, kardyna? Stefan Wyszy?ski, witany u wej?cia do fary przez proboszcza i dziekana przasnyskiego ks. Edmunda Szewczaka, nast?pnie z ambony przez biskupa ordynariusza p?ockiego Bogdana Sikorskiego. Po mszy ?w. celebrowanej przez biskupa sufragana pozna?skiego Franciszka Jedwabskiego prymas Wyszy?ski po?wi?ci? odnowion? kaplic? Kostków. Nast?pnie bp Sikorski zainaugurowa? wieczyst? nowenn? ku czci ?w. Stanis?awa Kostki. Podobnie jak w 1926 r. wszystkie ko?cio?y przasnyskie by?y otwarte przez ca?? noc. W niedziel? 20 sierpnia o godz. 8 rano prymas odprawi? w przasnyskiej farze msz? ?w. Na plebani? przyby? arcybiskup krakowski kardyna? Karol Wojty?a i inni biskupi z ca?ej Polski, zd??aj?cy na uroczysto?ci rostkowskie (wzi??o w nich udzia? 37 cz?onków Episkopatu i ok. 50 tysi?cy wiernych). Dzie? ten wi?za? si? z ustanowieniem w Rostkowie nowej parafii pod wezwaniem ?w. Stanis?awa Kostki. W?adze komunistyczne, aby obni?y? frekwencj? na uroczysto?ciach ko?cielnych, zorganizowa?y w tym czasie w Ciechanowie i Przasnyszu szereg atrakcyjnych imprez kulturalnych i sportowych.


Od 1983 sprzed przasnyskiej fary wyruszaj? coroczne diecezjalne pielgrzymki dzieci i m?odzie?y do Rostkowa. Uczestniczy w nich kilkana?cie tysi?cy p?tników, w tym równie? bardzo wielu  mieszka?ców Przasnysza.


Ko?ció? farny zbudowany zosta? w stylu gotyckim. Orientowany, murowany z ceg?y, jednonawowy, posiada wyodr?bnione prezbiterium, zamkni?te prosto. ?ciany ko?cio?a opi?te s? zewn?trz uskokowymi szkarpami. Kaplice boczne, dwuprz?s?owe o sklepieniach kolebkowo-krzy?owych, poprzedzone zosta?y od wschodu niskimi kruchtami. Do prezbiterium od pó?nocy przylega prostok?tna dobudówka mieszcz?ca zakrysti? i skarbczyk. Przy kruchcie pó?nocnej znajduje si? kolista wie?yczka schodkowa, przykryta daszkiem namiotowym. Dachy nad naw?, prezbiterium i krucht? zachodni? s? dwuspadowe, nad kaplicami i zakrysti? jednospadowe, kryte blach?.


We wn?trzu ?wi?tyni wyró?niaj? si? neorokokowe o?tarze, ambona i chrzcielnica. W bogato z?oconym o?tarzu g?ównym znajduj? si? figury ?w. ?w. Piotra i Paw?a, anio?ów i biskupów oraz obrazy MB Wniebowzi?tej, ?w. Wojciecha (na zasuwie) i Przemienienia Pa?skiego. W lewym o?tarzu bocznym MB Ró?a?cowej zwraca uwag? XIX-wieczny obraz NMP w sukience z blachy srebrnej; w górnej cz??ci umieszczony zosta? obraz ?w. Izydora. W prawym o?tarzu bocznym ?w. Kazimierza znajduj? si? obrazy ?w. Kazimierza i ?w. Rocha; w o?tarzu Pi?ciu Ran P. Jezusa w bocznej kaplicy pó?nocnej – obraz Ukrzy?owanego. W ko?ciele zachowa?y si? liczne epitafia: po lewej stronie nawy – Jana Jezierskiego (zm. 1848), Joanny Marii Eger (zm. 1856), Piotra ?widzi?skiego (zm. 1860), ks. Grzegorza Budnego (zm. 1877) i rodziny Ko?akowskich, po prawej – zespó? epitafiów rodziny Lasockich z Karwacza. 


W kaplicy pó?nocnej pochowani zostali rodzice ?w. Stanis?awa Kostki: Jan, kasztelan zakroczymski (zm. 1576) i Ma?gorzata z Kryskich (zm. 1593) oraz bracia: Wojciech, zmar?y w dzieci?stwie (1579) i Pawe?, chor??y ciechanowski, fundator ko?cio?a bernardynów w Przasnyszu (1549 –1607).


W 1792 r. grób Kostków zawali? si? podczas po?aru ko?cio?a i zosta? przysypany gruzami. Szcz?tki rodziny ?w. Stanis?awa przeniesiono do pobliskiego ko?cio?a ?w. Ducha, nast?pnie przechowywa?y si? d?u?szy czas w skarbcu ko?cio?a parafialnego. W 1911 r. za rz?dów ks. Józefa Piekuta szcz?tki Kostków zosta?y pochowane w kaplicy, a w ?cianie umieszczono pami?tkow? tablic? z bia?ego marmuru w czarnym marmurowym obramowaniu, na której umieszczono daty ?mierci rodziców i braci ?wi?tego.


Tablice w kruchcie wielkiej upami?tniaj? ?o?nierzy NSZ, NZW i AK zamordowanych w latach 1945-51 przez NKWD i UB oraz proboszczów przasnyskich (w wykazie kap?anów widnieje nazwisko Jana Bili?skiego, nauczyciela i opiekuna ?w. Stanis?awa Kostki).


    Następne--->