Następne--->Pomnik o. Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty (1915-1945)


 


M?awianin z urodzenia, na chrzcie ?wi?tym otrzyma? imi? Zygmunt. Po uko?czeniu klasztornego gimnazjum w Przasnyszu, wst?pi? do nowicjatu pasjonistów, gdzie przyj?? imi? Bernarda od Matki Pi?knej Mi?o?ci. ?wi?cenia kap?a?skie otrzyma? w Rzymie w 1938 r. Do kraju wróci? na krótko przed wybuchem II wojny ?wiatowej. Okres okupacji sp?dzi? w klasztorze w Rawie Mazowieckiej. W trudnych latach wojny niós? ofiarn? pomoc wszystkim potrzebuj?cym. Da? si? pozna? jako znakomity spowiednik, rekolekcjonista i wychowawca kleryków. W „Pedagogicum”, zbiorze 44 krótkich uwag i refleksji, zawar? g??boko przemy?lany zarys pracy wychowawczej i samowychowawczej. Po zako?czeniu dzia?a? wojennych wróci? do Przasnysza, by odbudowa? tu ?ycie zakonne, ale 7 lipca zmar? na tyfus. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny. W 1995 r. uroczy?cie obchodzono w Przasnyszu 80 rocznic? urodzin i 30 rocznic? ?mierci o. Bernarda Kryszkiewicza. 12 XI mszy ?w. przy jego grobie przewodniczy? prymas Polski, kardyna? Józef Glemp w asy?cie biskupów polskich i w?adz zakonnych pasjonistów z Rzymu. 14 XII 2001 r. przed ko?cio?em pasjonistów w Przasnyszu biskup p?ocki Stanis?aw Wielgus po?wi?ci? pomnik o. Bernarda autorstwa Jana St?pkowskiego ze Strzegowa.


    Następne--->